Korpa

Vaša korpa je prazna

Korpa

Vaša korpa je prazna

PRAVILA KREATIVNOG KONKURSA

”Novogodišnji kreativni konkurs”

Priređivač kreativnog konkursa pod nazivom „Novogodišnji kreativni konkurs” (u daljnjem tekstu: “Kreativni konkurs”) je JYSK d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Kolodvorska 12, JIB: 4201488880004 (u daljnjem tekstu "Priređivač”). 

Pravila kreativnog konkursa će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Priređivača (https://jysk.ba/pravila-novogodisnjeg-kreativnog-konkursa).

Ovim pravilima uređuju se uslovi priređivanja Kreativnog konkursa (u daljnjem tekstu: "Pravila"). Svi učesnici koji pristupe Kreativnom konkursu prihvataju uslove iz ovih Pravila, sa njima su upoznati i sa njima se u potpunosti slažu.

TRAJANJE I SVRHA KREATIVNOG KONKURSA

ČLAN 1.

Svrha Kreativnog konkursa je promocija proizvoda Priređivača i unapređenje njihove prodaje kroz sve prodajne kanale.

Kreativni konkurs se provodi u periodu od 1. decembra 2023. godine do 28. decembra 2023. godine i sastoji se od 4 pitanja. Kreativni konkurs će se odvijati na internet stranici Priređivača https://game.jysk.com/jba-novogodisnji-kreativni-konkurs-2023 i to upravo u periodu od dana 1. decembra 2023. godine do 28. decembra 2023.

USLOVI ZA UČESTVOVANJE U KREATIVNOM KONKURSU

ČLAN 2.

Pravo učestvovanja Kreatvinom konkursu imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini koja su u periodu trajanja Kreativnog konkursa pristupile internetskoj stranici https://game.jysk.com/jba-novogodisnji-kreativni-konkurs-2023 i odgovorile na postavljena pitanja. Kako bi učestvovao u Kreativnom konkursu, učesnik se treba prijaviti sa svojom E-mail adresom. Učestvovanje u Kreativnom konkursu zahtijeva da učesnik ima važeću E-mail adresu. Prijavom na ovaj Kreativni konkurs, učesnik se prijavljuje i na JYSKov newsletter te daje dopuštenje Priređivaču da mu šalje sedmične ponude i inspiracijski sadržaj - pravila i uslovi newslettera nalaze se na internetskoj stranici https://jysk.ba/pravila-i-uslovi#9.

Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo učestvovati u Kreativnom konkursu jedino ako zakonski zastupnik ili staratelj maloljetne osobe prihvati nagradu u ime i za račun maloljetnog dobitnika, te ukoliko se slaže sa Pravilima kreativnog konkursa.

U Kreativnom konkursu ne mogu učestvovati zaposlenici Priređivača, kao ni uži članovi njihove porodice. Pod terminom "uža porodica" smatraju se roditelji, braća i sestre, supružnici, djeca, posvojena djeca i unuci kao i svi članovi zajedničkog domaćinstva.

NAČIN UČESTVOVANJA U KREATIVNOM KONKURSU

ČLAN 3.

Za učestvovanje u Kreativnom konkursu učesnici trebaju na internetskoj stranici https://game.jysk.com/jba-novogodisnji-kreativni-konkurs-2023 na što kreativniji način odgovoriti na postavljeno sedmično pitanje. Odgovorom na postavljeno sedmično pitanje u Kreativnom konkursu kroz 4 sedmice (u periodu od 1. decembra do 28. decembra 2023. godine) učesnik ima priliku osvojiti jedan (1) od tri (3) sedmična JYSK poklon bona u vrijednosti od 50 KM. Nakon 4 sedmice, sa svoja 4 kreativna odgovora, učesnik ima priliku i za osvajanje glavne nagrade - JYSK poklon bon u vrijednosti od 700 KM. Pobjednik je službeno osvojio nagradu nakon što dobije E-mail sa potvrdom da je on sretni dobitnik. Sve prethodno navedeno predstavlja uslov bez kog nije moguće učestvovati u samom Kreativnom konkursu.

Priređivač ističe da su učesnici ovlašteni napisati isključivo odgovore koje su sami osmislili i napisali, te je najstrože zabranjeno objavljivati odgovore drugih korisnika i/ili odgovore koji su javno objavljeni na internetu ili na nekom drugom mjestu.

Učestvovanjem u Kreativnom konkursu, odnosno odgovorom na pitanje, učesnici pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su odgovori objavljeni sa njihove strane nastali isključivo od strane istih, odnosno da su intelektualna vlasništva učesnika Kreativnog konkursa, te da objavom istog ne krše nikakva intelektualna prava vlasništva, autorska prava ili druga prava trećih osoba. 

U slučaju da učesnik objavi odgovor koji nije njegovo vlasništvo, te da isti objavom istog krši bilo kakvo pravo treće osobe, učesnik je isključivo odgovoran za bilo koju štetu trećim osobama. 

Svaki učesnik može maksimalno jednom odgovoriti na isto sedmično pitanje.

Na kraju svake sedmice Priređivač će odrediti 3 sedmična dobitnika odabirom najkreativnijeg odgovora, koje bira stručni žiri. Po završetku 4 sedmice žiri će odabrati 1 dobitnika glavne nagrade učesniku koji je najkreativnije odgovorio na sva 4 sedmična pitanja.

Stručni žiri sastavljen je od sljedećih članova:

  1. Ana Čulić, član žirija
  2. Laura Cajhen, član žirija
  3. Dora Vujanović, član žirija

NAGRADNI FOND

ČLAN 4.

Nagradni fond sastoji se od 12 JYSK poklon bonova u vrijednosti od 50 KM i 1 JYSK poklon bona u vrijednosti od 700 KM

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi : 1300 KM

Osvojenu nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost. Nakon dodjele, dobitnik može prenijeti nagradu na treće osobe. 

Pobjednici Kreativnog konkursa će nagradu moći iskoristiti, po prethodnom dogovoru sa Priređivačem, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema, u bilo kojoj JYSK prodavnici u Bosni i Hercegovini po svom izboru.                                                          

ODABIR NAJKREATIVNIJEG ODGOVORA

ČLAN 5.

Odabir dobitnika provodit će se odabirom najkreativnijeg odgovora iz baze učesnika Kreativnog konkursa koji su zadovoljili uslove za učestvovanje.  

Svi dobitnici bit će objavljeni na internetskoj stranici Priređivača https://jysk.ba/popis-pobjednika najkasnije do dana 5. januara 2024. godine (u 23:59:59 sati).

OBJAVA I KONTAKTIRANJE DOBITNIKA

ČLAN 6.

Dobitnik će od Priređivača zaprimiti E-mail sa molbom da se javi u inbox JYSKa Bosne i Hercegovine sa svojim kontakt podacima, a sve kako bi mu se na njegovu adresu mogao poslati osvojeni JYSK poklon bon.

ČLAN 7.

Učestvovanjem u Kreativnom onkursu učesnik pristaje da se, ukoliko postane dobitnik nagrade, njegovo ime i prezime mogu javno i bez naknade objaviti na internet stranici Priređivača.

Priređivač nije odgovoran za tačnost kontakt podataka koje je isporučio dobitnik. Preuzimanjem/dostavom nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača prema dobitniku.

PRIKUPLJANJE I OBRAĐIVANJE LIČNIH PODATAKA

ČLAN 8.

Priređivač će prikupljati i obrađivati lične podatke učesnika u svrhu provođenja Kreativnog konkursa, te radi brže i efikasnije komunikacije sa učesnikom Kreativnog konkursa.

Učestvovanjem u Kreativnom konkursu, odnosno prijavom, učesnik daje pristanak za obradu svojih ličnih podataka u svrhu provedbe Kreativnog konkursa.

Priređivač se obavezuje da će sa ličnim podacima koje učesnik učini dostupnima u svrhu ovog Kreativnog konkursa, postupati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH i drugih primjenjivih propisa. Pri prikupljanju i obradi ličnih podataka, Priređivač koristi sve sigurnosne i zaštitne mjere kako bi spriječio bilo kakav gubitak i/ili zloupotrebu prikupljenih ličnih podataka, kao i bilo koji neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili uništenje istih.

U vezi prikupljanja i obrade ličnih podataka, Priređivač obavještava učesnike da je isti u vezi njihovih ličnih podataka voditelj obrade (kontrolor), te da učesnik može u svakom trenutku, a vezano na obradu svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu ličnih podataka putem E-mail adrese: korisnickasluzbabih@JYSK.com

Priređivač će lične podatke učesnika čuvati za sve vrijeme trajanja Kreativnog konkursa, te po završetku konkursa, sve do opoziva pristanka učesnika. Priređivač obavještava učesnika da isti ima pravo na jednak način, odnosno putem e-maila, povući pristanak, te da povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade na temelju pristanka prije njezina povlačenja.

Učesnik ima pravo u svakom momentu zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se lični podaci koji se odnose na njega, te ima pravo u svakom momentu tražiti ispravak netačnih ličnih podataka, kao i dopunu nepotpunih ličnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnoj Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH.

Prikupljene lične podatke, Priređivač će, temeljem legitimnog interesa, koristiti i u svrhu direktnog marketinga. Učesnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor, na adresu sjedišta Priređivača, na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana sa takvim direktnim marketingom. Po zaprimanju navedenog prigovora, Priređivač se obavezuje zaustaviti daljnju obradu ličnih podataka učesnika u svrhu direktnog marketinga. Prigovor na obradu ličnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utiče na učestvovanje učesnika sudionika u Kreativnom konkursu.

ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 9.

Kreativni konkurs može se prekinuti u slučaju da nastupe opravdani razlozi za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti ili izbjeći. Učesnici će o prekidu Kreativnog konkursa biti obaviješteni putem službene internet stranice Priređivača https://jysk.ba.

ČLAN 10.

U slučaju spora između učesnika ovog Kreativnog konkursa i Priređivača nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

ČLAN 11.

Učesnik koji sudjeluje u Kreativnom konkursu prihvaća uslove i obaveze iz ovih Pravila. Pravila stupaju na snagu danom donošenja, odnosno objavom na službenoj internet stranici Priređivača (https://jysk.ba/pravila-novogodisnjeg-kreativnog-konkursa), a primjenjuju se od dana početka Kreativnog konkursa.